Archives for נובמבר 2013

מקרקעין – דמי שימוש ראויים

סעיף 33 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") קובע, כי שותף אשר עשה שימוש במקרקעין משותפים, חייב ליתר השותפים שבמקרקעין, לפי חלקיהם "שכר ראוי בעד שימוש". זכות זו, כפי שהיטיב להסביר זאת בית המשפט העליון בפרשת חברת הירקון בע"מ (ע"א 7156/10 … [Read more...]

לא כל חוב אבוד הוא באמת אבוד, וגם אם כן, עדיין ניתן לקבל החזרים מרשויות המס

לפני שאצה דרככם לרשום בספריכם חוב כ"חוב אבוד" חשוב לדעת, שלא כל חוב הוא חוב אבוד וישנן דרכים שונות ומגוונות לנסות ולגבות אותו. יתר על כן, ובהנחה ואכן בסופו של יום באמת ובתמים מדובר בחוב אבוד נבקש להסביר לכם במאמר זה, כי עדיין ניתן במקרים המתאימים … [Read more...]

רוכשי דירה מקבלן, תדאגו לקבל מהקבלן טופס 50

אם אתם רוכשים דירה מקבלן, תפצירו מהקבלן להמציא לכם, לפני החתימה על חוזה המכר, אישור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק"), או לכל הפחות להתנות את התשלום האחרון עבור הדירה, בהמצאת האישור האמור. מאמרנו אם כן יעסוק … [Read more...]

תביעות לפירוק שיתוף המוגשות על ידי כונס נכסים לאחר הלכת כובשי

ברגיל, כל אחד מהשותפים בזכויות במקרקעין, זכאי בכל עת שיחפוץ, להגיש תביעה לפירוק השיתוף והסיבות לנקיטת פעולה זו, הן רבות ומגוונות. אומנם לעיתים נוצר מצב, שבו תביעות אילו מוגשת על ידי כונס נכסים שנכנס בנעלי החייב, בניגוד לרצונו ולרצון השותף האחר … [Read more...]

מס רכישה – השינוי הצפוי בחישוב מס רכישה – 2014 – חלק ב'

חישוב מס רכישה | הכותב: עו"ד שלום לוי  קונה בית חדש? נכס להשקעה? רוצה לחשב את מס הרכישה בצורה מדויקת? מעוניין להקטין את מס הרכישה למינימום האפשרי? רקע – מס רכישה הינו מס המוטל על (יחיד או איגוד) הרוכש זכות במקרקעין או עושה … [Read more...]