Archives for פברואר 2014

ברשות המיסים אין "כפל מצבעים", אך כן יש הטלת מס על מס!

הכותבים: עו"ד שלום לוי ועו"ד מתתיהו ברוכים מפירמת: "לוי – ברוכים, משרד עורכי דין" עולה הסוגיה, האם נכה, תושב ישראל, הרוכש דירה יחידה בישראל, זכאי במסגרת עסקה ליהנות ממדרגת מס הרכישה הראשונה הקבועה בסעיפים 9(ג1ג)(3) ו – 9(ג1ד)(3) לחוק מיסוי מקרקעין … [Read more...]

מיסוי מקרקעין – "יום המעבר" – הגיגים ודקויות, תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

הכותבים: עו"ד שלום לוי ועו"ד מתתיהו ברוכים מפירמת: "לוי – ברוכים, משרד עורכי דין" מיום 01.01.2014 נכנס לתוקף חלקו השני של תיקון מס' 76 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג -1963 (להלן בהתאמה: "התיקון" ו/או "החוק" ו/או "יום המעבר"), במסגרתו נמחק … [Read more...]