Archives for מאי 2015

ביטאון מספר 16- מתן הפטר לחייב מוגבל

  מתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל – תחילתה של מהפכה? טרם פיזור הממשלה הקודמת, החלו במשרד המשפטים, לקדם את תזכיר חוק ההוצאה לפועל (מתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים)(הוראת שעה), התשע"ה-2014 (להלן: "תזכיר החוק") שהיה וייצא לפועל, תרתי משמע, … [Read more...]