Archives for יולי 2015

בטאון מס' 19 גביית דמי ארנונה מבעל שליטה

גביית דמי ארנונה מבעל שליטה האם רשות מקומית יכולה לגבות חוב ארנונה מבעלי השליטה בחברה פרטית, אשר אינה פעילה עוד? סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) – התשנ"ג- 1992 (להלן: "החוק"), מעניק סמכות לרשות המקומית לגבות את … [Read more...]

בטאון מס' 18- הגדרת דירת מגורים

קבלת הקלה במס רכישה ברכישת דירת מגורים אינה מחייבת קבלת הקלה במס שבח הכותבים: עו"ד שלום לוי והגב' טל פזי, קדם מתמחה על האבחנה בין חיוב במס שבח בגין מכירת דירת מגורים, לבין חיוב במס רכישה בגין רכישת דירת מגורים, עמד בית המשפט בפסקי דין רבים. … [Read more...]