Archives for אוגוסט 2015

בטאון מס' 21

חזרתו של מס עיזבון הכותבים: עו"ד שלום לוי והגב' טל פזי, קדם מתמחה  מצוקת הדיור בארץ נחשבת לבעיה בסדר עדיפות לאומית. כתוצאה מהאמור, בתיקון מס' 76 לחוק מיסוי מקרקעין, התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק"), השתדלו קברניטי החקיקה לפגוע ככול הניתן בכדאיות הכלכלית … [Read more...]

בטאון מס' 20

מתן הפטר לחייבים בהוצאה לפועל בהמשך למאמר שפורסם בביטאון מס' 16, הננו מתכבדים לעדכנכם, כפי שציפינו, כי לאחר כינונה של הממשלה החדשה, הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את התיקון לחוק ההוצאה לפועל (מתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים) (הוראת שעה), התשע"ה-  … [Read more...]