Archives for ספטמבר 2015

בטאון מספר 23

  החל מיום 01.10.2015 שיעור המע"מ 17% הכותב מפירמת שלום לוי, משרד עורכי דין: עו"ד שלום לוי    בהתאם לצו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין)(תיקון), התשע"ה -2015, אשר פורסם ביום 10.09.2015, שיעור המע"מ על עסקה החל מיום … [Read more...]

בטאון מס' 22

  גזירות והטבות במיסוי מקרקעין הכותבים מפירמת שלום לוי, משרד עורכי דין: עו"ד שלום לוי והגב' טל פזי, קדם מתמחה              בביטאון מס' 21, עסקנו בהצעת תקציב המדינה לשנים 2015/16 (להלן :"ההצעה") והתמקדנו ברצון לצמצם את הפטור על דירת … [Read more...]