Archives for פברואר 2016

ביטאון 29

 עדכון סכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה  הוראת ביצוע 1/2016                 מס רכישה דירת מגורים יחידה – יום הרכישה 16.01.2016 – 15.01.2017 על חלק השווי שעד 1,600,175 ₪ לא ישולם מס על החלק שבין 1,600,175 ₪ - 1,898,005 ₪ … [Read more...]

ביטאון מס' 28

הרחבה מצד אחד וצמצום מצד אחר בהקלה במס רכישה     הכותב: עו"ד שלום לוי  פרק ג לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה- 1974 (להלן: "התקנות")’ שכותרתו "פטורים, הנחות והקלות" נועד להטיב עם רוכשים בעלי נכות (העומדים בקריטריונים … [Read more...]